Nurmijärven Sähkö Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi on Nurmijärven Sähkön asiakasrekisteri. Rekisterin pitäjänä toimivat Nurmijärven Sähkö Oy ja Nurmijärven Sähköverkko Oy (”Nurmijärven Sähkö”), Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi.

Asiakasrekisteri kattaa Nurmijärven Sähkön sähkönmyyntiä ja -siirtoa sekä kaukolämmön toimitusta koskevien palveluiden asiakkuudet. Tässä rekisteriselosteessa asiakkaalla tarkoitetaan myös sitä luonnollista henkilöä, joka on palveluita tilaavan asunto-osakeyhtiön, yrityksen tai muun yhteisön yhteyshenkilö.

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisterin vastuuhenkilö on asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia rekisteriasioita hoitavien henkilöiden nimeämisestä sekä huolehtia, että asiakasrekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Asiakasrekisterin vastuullisena hoitajana toimii Merja Blom (Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi; puh. 09 8780 7300). Hän vastaa rekisterin ylläpidosta ja antaa tarvittaessa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri kattaa sähkön myyntiä ja siirtoa sekä kaukolämmön toimitusta koskevien palveluiden asiakkuudet. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin sisältämiä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen;
  • rekisterinpitäjän palveluiden toteuttaminen, palveluista tiedottaminen sekä muu vastaava asiakasviestintä;
  • laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä;
  • palveluiden kehittäminen, analysointi ja kohdentaminen, suoramarkkinointitarkoitukset, uusista palveluista tiedottaminen;
  • Nurmijärven Sähkön konserniin kuuluvien yhteisöjen tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen sekä tutkimustoiminta henkilötietolain ja muun lainsäädännön sallimassa laajuudessa; ja
  • sähkömarkkinalain ja muun rekisterinpitäjää toimintaa sääntelevän lainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttäminen.

Rekisteriin talletetaan käyttötarkoituksen edellyttämät tarpeelliset tiedot. Henkilötunnus talletetaan rekisteriin, kun se on tarpeen asiakkaan riittävän yksilöinnin takaamiseksi.

Nurmijärven Sähkö käyttää säännöllisesti eräissä tietojenkäsittelytehtävien operatiivisessa, kaupallisessa tai teknisessä toteuttamisessa lukuunsa alihankkijoita henkilötietolain ja muun lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • asiakkaan nimi, henkilötunnus, äidinkieli,  toimitus ja laskutusosoitteet, muut yhteystiedot (mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut sähköiset osoitetiedot);
  • asiakasnumero, äidinkieli, talouden koko;
  • asiakkaalle toimitettavaa palvelua koskevat kulutus-, käyttöpaikka-, tilaus- ja toimitus- ja laskutustiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot;
  • Lisäksi rekisteri sisältää tiedon suostumuksesta sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään tiedotukseen ja markkinointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietoja saadaan ja päivitetään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään sekä tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiakassuhteeseen liittyvien kontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla. Nurmijärven Sähkö voi lisäksi kerätä, tallettaa ja käsitellä tietoja, jotka on saatu muilta sähkömarkkinaosapuolilta sähkömarkkinalain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.
Asiakasrekisteri on yhteydessä online -palveluun, jossa asiakas voi itse hallinnoida asiakkuuteensa liittyviä tietoja suojatun yhteyden kautta. Lisäksi rekisteriä voidaan päivittää väestörekisterikeskuksesta saatujen tietojen perusteella.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa sähkömarkkinalain säännösten edellyttämällä tavalla muille sähkömarkkinaosapuolille.
Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimia suorittavalle perintätoimistolle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdollisesti ylläpitämiin kampanja- ja markkinointirekistereihin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi. Tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen, kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Nurmijärven Sähkö Oy asiakasrekisterissä olevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu rekisterin vastuuhenkilölle osoitettu tarkastuspyyntö yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Nurmijärven Sähkölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Nurmijärven sähkö Oy:tä ja sen konserniin kuuluvia yhteisöjä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan, rekisteröity voi ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaisin klo 8.00-15.00, puh 09 8780 7300, kirjeitse osoitteella Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi tai sähköpostitse asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä Nurmijärven Sähkön asiakaspalvelussa osoitteessa Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi.

Nurmijärvellä 4.12.2012

Päävalikko