Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköliittymä / Keski- ja suurjänniteliittymä

Keskijänniteliittymä

Sähkönkäytön ollessa suurta, voi keskijänniteliittymä olla sopiva vaihtoehto. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oma muuntamo ja sähkönkäyttäjällä pitää olla oma käytönjohtaja.

Keskijänniteliittymän hinnoittelu perustuu kapasiteettivarausmaksuun ja liittymän rakentamiskustannuksiin. Lisätietoja liittymähinnoittelusta löydät alempaa.

Keski- ja suurjänniteliittymä

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka jännitetaso on 20 kV ja suurjänniteverkolla 110 kV:n sähköverkkoa. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.

Keski- ja suurjänniteverkossa liittymismaksu perustuu kahteen komponenttiin: verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen:

L = a + b * P, missä

a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon vahvistamisen.
P on keskijänniteliittymän muuntamoiden yhteenlaskettu nimellisteho [kVA]. Suurjänniteliittymässä P on vastaavasti 110/20 kV päämuuntajien yhteenlaskettu nimellisteho.

Keski- ja suurjänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu on 23,50 euroa / kVA.

Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Rakentamiskustannukset

Alueen rakennuskustannuksia arvioitaessa käytetään hyväksi Energiaviraston verkonarvon määrityksessä käytettyjä yksikköhintoja.

Sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle ja liittymismaksujen määräytymiselle löytyy lisätietoja alla olevista menetelmistä.

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle

Päävalikko