Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköliittymä / Keski- ja suurjänniteliittymä

Keskijänniteliittymä

Sähkönkäytön ollessa suurta, voi keskijänniteliittymä olla sopiva vaihtoehto. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oma muuntamo ja sähkönkäyttäjällä pitää olla oma käytönjohtaja.

Keskijänniteliittymän hinnoittelu perustuu kapasiteettivarausmaksuun ja liittymän rakentamiskustannuksiin. Lisätietoja liittymähinnoittelusta löydät alempaa.

Keski- ja suurjänniteliittymä

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka jännitetaso on 20 kV ja suurjänniteverkolla 110 kV:n sähköverkkoa. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.

Keski- ja suurjänniteverkossa liittymismaksu perustuu kahteen komponenttiin: verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen:

a + b * P, missä

a sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiheutuvat verkon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkon suojauskustannukset. Maksuun ei sisälly verkon vahvistamisesta aiheutuvia kuluja.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon vahvistamisen [euroa/kVA] tai [euroa/MVA]
P on liittyjän liittymisteho [kVA] tai [MVA]. Suurjänniteliittymässä P on 110/20 kV päämuuntajien yhteenlaskettu nimellisteho.

Keski- ja suurjänniteliittymien kapasiteettivarausmaksu on 37 euroa / kVA.

Liittymismaksua ei palauteta muuntajatehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta.

Rakentamiskustannukset

Alueen rakennuskustannuksia arvioitaessa käytetään hyväksi Energiamarkkinaviraston verkonarvon määrityksessä käyttämiä indeksillä korjattuja verkostokomponenttien yksikköhintoja.

Sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle ja liittymismaksujen määräytymiselle löytyy lisätietoja alla olevista menetelmistä.

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämiseen 2011.pdf