Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköliittymä / Liittymismaksut

Liittymismaksut

Jakeluverkkoon liittymisestä laskutetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakentamiskustannukset liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkkoon kuuluvat keski- ja pienjänniteverkot sekä jakelumuuntamot. Liittymismaksuun sisältyy myös liittäminen jakeluverkkoon sekä kulutusmittarin asentaminen. Liittämiskohta voi jakeluverkon rakenteen mukaan olla jakokaappi, maakaapeli tontin rajalla, ilmajohdon runkojohto tai jakelumuuntamo. Ensisijaisesti liittymispiste sijaitsee tontin rajalla. Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siitä ei peritä arvonlisäveroa (ALV). Liittymää purettaessa liittymämaksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä. Aiemmin määriteltyjen liittymä- tai aluehintojen osalta menetellään sovittujen ehtojen mukaisesti.

Alta löydät tietoa liittymishinnastosta ja -periaatteista Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella.

Liittymismaksuhinnasto alkaen 1.12.2020

Liittyminen hinnoittelumenetelmät alkaen 1.12.2020

Liittymismaksut 1.12.2020 alkaen

Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Pääsulakekoko Vyöhyke 1 Vyöhyke 2
3 x 25 A 1 925 € 2 300 €
3 x 35 A 2 695 € 3 220 €
3 x 50 A 3 850 € 4 600 €
100 A asti 77 € / A 92 € / A
yli 100 A 74 € / A  89 € / A

Vyöhyke 1 kattaa olemassa olevan asemakaava-alueen ja liittymät 200 m etäisyydellä asemakaava-alueen rajasta.

Vyöhyke 2 on voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 3x63 A liittymillä, jotka sijaitsevat enintään 600 m etäisyydellä olemassa olevalta muuntamolta. Tätä suuremmilla sulakkeilla etäisyys on enintään 300 m olemassa olevalta muuntamolta.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelulla tarkoitetaan tietyn ennalta rajatun, vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävän alueen liittyjien liittymähinnan määrittämistä. Aluehinta muodostuu jakamalla hinnoittelun kohteena olevalle rajatulle alueelle arvioitujen liittymien rakennuskustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Aluehinnoittelua sovellettaessa liittymän minimihinta on kuitenkin vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu.

Liittymän koon suurentaminen ja 3-vaiheistaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa liittyjältä peritään lisäliittymismaksu, joka on liittymän sulakekokoja vastaavien liittymismaksuhinnaston mukaisten liittymismaksujen erotus. Vanhasta yksivaiheliittymästä hyvitetään puolet 3x25 A vastaavan vyöhykkeen liittymän hinnasta. Alueilla, jotka ovat vyöhykehinnoittelun ulkopuolella, peritään verkon laajentamiskustannukset tapauskohtaisesti.

Liittymän pienentäminen

Vanhaa liittymää pienennettäessä liittyjälle ei suoriteta hyvitystä.

Liittymisjohto

Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteestä eteenpäin rakennettava liittymisjohto, jolla liittyjän sähköasennukset liitetään sähköverkkoon. Liittymisjohdon poikkipinnan, rakenteen ja asennustavan pitää vastata jakeluverkonhaltijan vaatimuksia. Liittymisjohdon liittyjä voi rakennuttaa valitsemallaan urakoitsijalla.

Tilapäisliittymät

Tilapäisliittymistä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkoston rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset.

Päävalikko