Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköliittymä / Liittymismaksut

Liittymismaksut

Jakeluverkkoon liittymisestä laskutetaan hinnaston mukainen liittymismaksu.

Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakentamiskustannukset liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkkoon kuuluvat keski- ja pienjänniteverkot sekä jakelumuuntamot. Liittymismaksuun sisältyy myös liittäminen jakeluverkkoon sekä kulutusmittarin asentaminen.

Liittämiskohta voi jakeluverkon rakenteen mukaan olla jakokaappi, maakaapeli tontin rajalla, ilmajohdon runkojohto tai jakelumuuntamo. Ensisijaisesti liittymispiste sijaitsee tontin rajalla.

Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siitä ei peritä arvonlisäveroa (ALV). Liittymää purettaessa liittymämaksu palautetaan purkukustannuksilla vähennettynä. Aiemmin määriteltyjen liittymä- tai aluehintojen osalta menetellään sovittujen ehtojen mukaisesti.

Alta löydät tietoa liittymishinnastosta ja -periaatteista Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella.

Liittymismaksuhinnasto alkaen 1.12.2020

Liittyminen hinnoittelumenetelmät alkaen 1.12.2020

 

Liittymän koon suurentaminen ja 3-vaiheistaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa liittyjältä peritään lisäliittymismaksu, joka on liittymän sulakekokoja vastaavien liittymismaksuhinnaston mukaisten liittymismaksujen erotus. Vanhasta yksivaiheliittymästä hyvitetään puolet 3x25 A vastaavan vyöhykkeen liittymän hinnasta. Alueilla, jotka ovat vyöhykehinnoittelun ulkopuolella, peritään verkon laajentamiskustannukset tapauskohtaisesti.

Liittymän pienentäminen

Vanhaa liittymää pienennettäessä liittyjälle ei suoriteta hyvitystä.

Liittymisjohto

Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteestä eteenpäin rakennettava liittymisjohto, jolla liittyjän sähköasennukset liitetään sähköverkkoon. Liittymisjohdon poikkipinnan, rakenteen ja asennustavan pitää vastata jakeluverkonhaltijan vaatimuksia. Liittymisjohdon liittyjä voi rakennuttaa valitsemallaan urakoitsijalla.

Tilapäisliittymät

Tilapäisliittymistä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkoston rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset.

 

Pienjänniteliittymät

Pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulakekoko ja linnuntietä mitattu etäisyys olemassa olevalta muuntamolta. Etäisyyden vaikutuksen määrittämiseen hyödynnetään vyöhykehinnoittelua. Vyöhykehinnoittelulla tarkoitetaan pienjänniteliittymien jakamista yhdenmukaisesti maantieteellisen sijaintinsa perusteella erilaisiin vyöhykkeisiin. Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä on käytössä kaksi vyöhykettä.

Vyöhyke 1 kattaa olemassa olevan asemakaava-alueen ja liittymät 200 m etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntajasta.

Vyöhyke 2 on voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 3x63 A liittymillä, jotka sijaitsevat 200-600 m etäisyydellä olemassa olevalta jakelumuuntamolta. Yli 3x63A sulakkeilla etäisyys on 200-300 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta.

Aluehinnoittelulla tarkoitetaan tietyn ennalta rajatun, vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävän alueen liittyjien liittymähinnan määrittämistä. Aluehinta muodostuu jakamalla hinnoittelun kohteena olevalle rajatulle alueelle arvioitujen liittymien rakennuskustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Aluehinnoittelua sovellettaessa liittymän minimihinta on kuitenkin vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu.

Pääsulakekoko Vyöhyke 1 Vyöhyke 2
3 x 25 A 1 925 € 2 300 €
3 x 35 A 2 695 € 3 220 €
3 x 50 A 3 850 € 4 600 €
100 A asti 77 € / A 92 € / A
yli 100 A 74 € / A  89 € / A

Pienjänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 48,30 €/kVA.

Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Keski- ja suurjänniteliittymät

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkkoa, jonka jännitetaso on 20 kV ja suurjänniteverkolla 110 kV:n sähköverkkoa. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. Lisäksi liittyjällä tulee olla oma sähkölaitteiston käytön johtaja.

Keski- ja suurjänniteverkossa liittymismaksu perustuu kahteen komponenttiin: verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen:

L = a + bP,

missä

  • a sisältää välittömät verkkoon liittämisestä aiheutuvat verkon laajennuskustannukset sekä mahdolliset liittymästä aiheutuvat verkonsuojauskustannukset, mutta tähän ei sisälly verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia [€]
  • b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- ja suurjänniteverkon vahvistamiskustannukset [€/kVA]
  • P on liittyjän liittymisteho [kVA]

Rakentamiskustannuksia arvioitaessa käytetään hyväksi Energiaviraston verkonarvon määrityksessä käytettyjä yksikköhintoja.

Keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 23,50 €/kVA.

Suurjänniteverkon kapasiteettivarausmaksu on 10,10 €/kVA

Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Päävalikko