Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköntuotanto / Energiayhteisöt

Energiayhteisöt

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhdessä energiaresursseja, kuten omaa sähkön tuotantoa. Yhteisön jäsenet jakavat energian tuotannon ja hankinnan hyötyjä keskenään. Samassa kiinteistössä tai sitä vastaavassa kiinteistöryhmässä ja saman sähköliittymän takana asuvat tai toimivat tahot, kuten asunto-osakeyhtiöiden osakkaat, voivat olla kiinnostuneita yhteisistä energiavalinnoista, kuten tuotannosta tai muista energiaratkaisuista kiinteistöllään. Datahub mahdollistaa energiayhteisöjen perustamisen 1.1.2023 alkaen.

Energiayhteisöjen palvelukuvaus - Nurmijärven Sähköverkko Oy

Energiayhteisön perusvaatimukset ovat:

 • Energiayhteisön jäsenien sähkönkäyttöpaikat ovat kytketty jakeluverkkoon saman liittymän kautta ja käyttöpaikkojen energian mittaukset on toteutettu jakeluverkkoyhtiön energiamittareilla.
 • Energiayhteisön tuotantolaitteet ja energiavarastot ovat hyväksytysti kytkettynä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon.

Energiayhteisön eri muodot

Energiayhteisön voi lainsäädännön määrittämin ehdoin perustaa kuka vaan. Suomessa voimassa olevan sähkömarkkinalain mukaan energiayhteisön osalta kyse voi olla paikallisesta energiayhteisöstä tai aktiivisten asiakkaiden ryhmästä.

Paikallinen energiayhteisö

Paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan energiayhteisöä, joka tuottaa, toimittaa, kuluttaa, aggregoi tai varastoi energiaa taikka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluita tai muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen. Paikallinen energiayhteisö perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimeen osallistumiseen sekä sen määräysvaltaa käyttää taloyhtiön jäsenet tai osakkaat. Paikallisen energiayhteisön ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueelle, jolla se toimii.

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

Lainsäädäntö mahdollistaa paikallisen energiayhteisön lisäksi aktiivisten asiakkaiden ryhmän. Mikäli esimerkiksi asunto-osakeyhtiö ei ryhdy toimimaan paikallisena energiayhteisönä, voi osa asiakkaista muodostaa aktiivisten asiakkaiden ryhmän, jolloin tuotetun sähkön jakaminen on mahdollista. Erona paikalliseen energiayhteisöön on se, että aktiivisten asiakkaiden ryhmässä jokainen loppuasiakas toimii oikeushenkilönä ja on näin vastuussa energiayhteisöstä. Aktiivisten asiakkaiden ryhmän tapauksessa on huomioitava, että kiinteistöön tehtäville muutostöille tulee olla taloyhtiön lupa, esimerkiksi tuotantolaitteistoa suunniteltaessa.

Energiayhteisön tuottaman energian jakaminen yhteisön kesken

Energiayhteisön tuottaman energian jakaminen alkaa netotuslaskennalla. Netotuslaskenta toteutetaan tuotantokäyttöpaikan rinnalla olevalle kulutuskäyttöpaikalle, mikäli tuotantolaitteiston nimellisteho on alle 100 kVA. Netotuslaskennan jälkeen jäävä tuotanto-osuus jaetaan energiayhteisön osakkaille valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Energiayhteisö voi määrittää jako-osuudet niin, että ne ovat 0 - 100 % välillä. Jako-osuuksien summan tulee kuitenkin olla yheensä 100 %. Energiayhteisön jäsenille jaettava tuotantoenergia voidaan jakaa energiayhteisön jäsenille kahdella tavalla:

1. Hyvityslaskennan ylijäämäsähkö kirjataan kokonaisuudessaan sille käyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee (SMA)

SMA-jakotavassa tuotettu sähköenergia netotetaan ensin kytketyn kulutuspaikan kanssa, jonka jälkeen tuotanto jaetaan kaikille osapuolille valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Jako-osuuksien avulla energiayhteisön jäsenien kulutusta hyvitetään hyvityslaskennassa. Ylijäämätuotanto kirjataan tuotantokäyttöpaikalle.

2. Ylijäämäsähkö kirjataan kullekin energiayhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle energiayhteisön määräämien jako-osuuksien mukaisesti (SMB). Suurin ero edelliseen jakotapaan on se, että kaikilla energiayhteisön jäsenillä tulee olla ylijäämäsähkön ostosopimus. Ostosopimuksen avulla jokainen jäsen voi myydä oman ylimenevän tuotannon osuutensa sähkömarkkinoille. SMB-jakotavassa valitaan myös ylijäämäkäyttöpaikka, jolle kirjataan esimerkiksi sopimuksettoman käyttöpaikan jako-osuus, mikäli esimerkiksi jollain energiayhteisöön kuuluvalla asunnolla ei ole sähkösopimusta.

SMB-jakotavassa tuotannon ylijäämäenergia jaetaan kullekin yhteisöön tai ryhmään kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle valittujen jako-osuuksien mukaisesti. Mikäli sähkönkäyttöpaikalla ei ole verkkosopimusta, ylijäämätuotanto siirtyy valitulle ylimääräkäyttöpaikalle.

 

Energiayhteisön vastuut ja velvollisuudet

Jakeluverkon haltija

Nurmijärven Sähköverkko hallinnoi datahubissa mittausalueensa energiayhteisöjä. NSV:n vastuulla on ottaa vastaan sekä välittää datahubiin seuraavat energiayhteisön tiedot:

 • energiayhteisön rekisteröitymisilmoitus,
 • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat,
 • sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet,
 • tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB) ja mahdolliset energiayhteisön tekemät muutosilmoitukset edellä mainittuihin tietoihin.

Lisäksi Nurmijärven Sähköverkko tarkistaa energiayhteisön osalta myös seuraavat kohdat:

 • käyttöpaikat voivat kuulua vain yhteen energiayhteisöön,
 • energiayhteisön käyttöpaikat kuuluvat samaan liittymään,
 • energiayhteisön tuotantolaitteisto tai -laitteistot ovat kytketty NSV:n jakeluverkkoon,
 • tuotantolaitteisto on liitetty yhteisölle tai aktiivisille asiakkaille kuuluvaan käyttöpaikan verkkosopimukseen.

Energiayhteisö

Energiayhteisön tulee rekisteröityä NSV:lle. Lisäksi energiayhteisön on ilmoitettava NSV:lle seuraavat tiedot energiayhteisöstä:

 • energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat,
 • sähköntuotannon ja sähkövarastosta oton jako-osuudet,
 • tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB) ja
 • näiden tietojen muutokset, kuten tieto käyttöpaikkojen muutoksista esimerkiksi energiayhteisön sisällä käyttöpaikka poistetaan tai lisätään tai muutetaan käyttöpaikkojen jako-osuuksia.

Energiayhteisöllä on jatkuva päivitysvelvoite. Muutoksia energiayhteisöön tehdään vain energiayhteisön ilmoituksen perusteella.

Datahub

Sähkökauppojen taseselvitys jakeluverkoissa on säädetty datahubin palveluksi. Täten datahubin vastuulla on käsitellä energiayhteisöihin liittyviä prosesseja ja tuottaa netotus- ja hyvityslaskentapalvelut. Netotus- ja hyvityslaskennat datahubissa suoritetaan heti uusien ja muuttuvien mittaustietojen tallennuksen yhteydessä. Myös tilanteissa, joissa mittaustiedot toimitetaan taseikkunan ulkopuolelle.

Tarkemmin jakeluverkonhaltijan ja datahubin välisiä prosesseja on kuvattu Datahub-ohjeistuksessa.

Energiayhteisön perustamisen vaiheet

 1. Tutustukaa taloyhtiössänne tai aktiivisten asiakkaiden ryhmittymässä energiayhteisön soveltuvuuteen juuri teidän kohdalla. Tehkää taloyhtiön yhtiökokouksessa päätös tuotantolaitteiston hankinnasta sekä energiayhteisön perustamisesta. Myös aktiivisten asiakkaiden tulee saada taloyhtiön lupa tuotantolaitteiston rakentamiseen.
 2. Tehkää selvitys hankittavasta tuotantolaitteistosta. Olkaa yhteydessä Nurmijärven Sähköverkkoon hankittavan tuotantolaitteiston kytkettävyydestä ennakkoilmoituksen avulla.
 3. Sähköntuotantolaitteiston tilaaminen ja asennuttaminen urakoitsijalla.
 4. Urakoitsija ilmoittaa Nurmijärven Sähköverkolle pientuotannon yleistietolomakkeen avulla, kun tuotantolaitteisto on kytkettävissä jakeluverkkoon.
 5. Tuotantokohteen osalta energiayhteisö tekee ostosopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyntiyhtiön kanssa.
 6. Nurmijärven Sähköverkko Oy antaa tuotantolaitteiston kytkentäluvan.
 7. Energiayhteisön perustaminen sähköisen lomakkeen kautta. Lomakkeen liitteenä tulee lähettää taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjaote, jossa mainitaan energiayhteisön perustamisesta tai sen hyväksyntä aktiivisten asiakkaiden ryhmittymän kohdalla. Perustamisilmoitus tulee tehdä vähintään 14 päivää ennen toivottua energiayhteisön aloituspäivää.
 8. Jos energiayhteisö valitsee SMB-jakotavan, Nurmijärven Sähköverkko luo kaikille kulutuskäyttöpaikoille virtuaaliset tuotantokohteet, joihin jokaisen osakkaan tulee tehdä ostosopimus.
 9. Energiayhteisön toiminta alkaa automaattisesti, kun Nurmijärven Sähköverkko saa tarvittavat tiedot kirjattua järjestelmiin.

 

Energiayhteisöön liittyvät lomakkeet

Energiayhteisöjen tiedonvaihtoon hyödynnetään alla olevia lomakkeita. Energiayhteisön perustamislomakkeen avulla keräämme tarvittavat tiedot, jotta energiayhteisö voidaan luoda järjestelmiimme. Muissa tapauksissa käytetään energiayhteisön muutospyyntölomaketta. Muutospyyntölomakkeella voi myös suorittaa energiayhteisön lopettamisilmoituksen.

Huomioitavaa on, että energiayhteisön asioita voi hoitaa vain energiayhteisön nimittämä henkilö, jotta kommunikointi ei vaikeutuisi turhaan.

Alla olevista painikkeista pääset siirtymään energiayhteisön lomakkeille.

Lisätietoja muista lähteistä

Motiva: Aurinkosähkö taloyhtiössä

Päävalikko