Tiedote voimajohtotutkimuksista

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohto välille Perttula – Röykkä – Rajamäki. Uusi 110 kV voimajohto on osa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n verkon kehitystä, jolla turvataan Rajamäen taajaman asukkaiden ja teollisuuden energian tarve sekä toimitusvarmuus.

Suunniteltavan voimajohtoreitin pituus on noin 13,4 km ja se sijoittuu kokonaisuudessaan Nurmijärven kunnan alueelle, pääosin uuteen johtokäytävään. Perttulan sähköasemalta lähdettäessä johto ohittaa Mikkolanmäen asutusalueen sen länsipuolitse ja sijoittuu sitten olemassa olevan 400 kV voimajohdon rinnalle, sen eteläpuolelle noin 2,2 km:n matkalla. Perttula – Rajamäki välillä käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputki-pylväs. Voimajohdon haara Röykkään rakennettavalle uudelle sähköasemalle toteutetaan kahden virtapiirin harustetuin pylväin.

Uuteen johtokäytävään sijoittuessaan on 110 kV johdon vaatima maa-aluetarve on 26 metriä leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Kahden virtapiirin pylväillä johtoaukean leveys on 36 metriä. Uuden johdon sijoittuessa 400 kV johdon rinnalle, levenee olemassa oleva johtoalue noin 26 – 30 metriä. Johdon yleissuunnittelusta vastaa TLT-Building Oy.

Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä pylväspaikat merkitään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväspaikkojen kohdalta.

Maanmittauslaitos on 13. maaliskuuta 2019 päätöksellään nro. MML 198/03 04/2019 myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotyöt aloitetaan kesäkuussa 2019.

Lisätietoa alla olevasta tiedotteesta.

Tiedote voimajohtotutkimuksista+kartta_FINAL
Päävalikko