Werel Oy:n sähkönmyyntiasiakkaille

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKKO OY:N ILMOITUS WEREL OY:N SÄHKÖNMYYNTIASIAKKAILLE

Tämä tiedote koskee Werel Oy:n asiakkaita, joille Werel Oy on 8.3.2018 ilmoittanut, että sähköntoimitus päättyy heidän osaltaan 22.3.2018.

Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy.

Sähkömarkkinalaissa on säädetty jakeluverkonhaltijalle velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle keskeyttämisestä myyjästä johtuvasta syystä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä.

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähkönjakelu asiakkaalle, mikäli kolmen viikon kuluessa jakeluverkonhaltijan ilmoituksen lähettämisestä kuluttaja-asiakas ei ole tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole alkanut.

Kehotamme Teitä tekemään välittömästi uuden sähkönmyyntisopimuksen valitsemanne sähkönmyyjän kanssa.

Asiakkaan on korvattava jakeluverkonhaltijalle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada jakeluverkonhaltijalta sähköntoimitusta vastaavin ehdoin kuin Werel  Oy:n kanssa oli sovittu, joten asiakkaan sähköstä maksama hinta voi poiketa Werel  Oy:n  kanssa aikaisemmin sovitusta.

Ystävällisin terveisin

Osmo Karvonen
Verkkojohtaja
Nurmijärven Sähköverkko Oy

Päävalikko